Opzegging Lidmaatschap

Opzegging Lidmaatschap

Robad hanteert een jaarcontributie die vooraf betaald wordt. Het contributiejaar gaat in op

1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Opzeggingen kunnen dus alleen plaatsvinden per 1 oktober. Indien men eerder in het jaar opzegt, vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de contributie.

Restitutie is slechts in twee gevallen mogelijk:

opzegging vanwege gezondheidsredenen. Er dient een doktersverklaring te worden overlegd,

waaruit blijkt dat badminton niet meer mogelijk is. (Voor kortere onderbreking kan het

stil-lidmaatschap worden aangevraagd.)

opzegging na verhuizing uit de gemeente Roosendaal.

Een restitutie dient altijd schriftelijk en voorzien van datum te worden aangevraagd